Verkoopsvoorwaarden

 1. De verkoper is Smaak van Waas cvba:
  Groenendijk 11
  9170 Sint-Gillis-Waas
  ON: 0679.603.774
  Tel: 0486 80 72 85
  Info@smaakvanwaas.be
 2. De koper is diegene die beroep doet op de diensten van de verkoper in de meest ruime zin.
 3. Een koop–verkoop tussen koper en verkoper komt geldig tot stand bij het doorsturen van de bestelling door de koper per email of door het klikken door de koper op de link www.smaakvanwaas.be.
 4. De betaling gebeurt via bank-, kredietkaart of overschrijving. Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar te Sint-Gillis-Waas op het moment van het sluiten van de overeenkomst.  BTW en taksen zijn ten laste van de koper.
 5. Er worden door de verkoper enkel goederen verzonden wanneer deze zijn betaald. De verzending van de verkochte goederen gebeurt binnen de 7 dagen na ontvangst van de betaling, tenzij een andere verzendingsdatum wordt afgesproken.
 6. In geen geval kan een vertraging bij de verzending of levering aanleiding geven tot het betalen van een schadevergoeding door de verkoper aan de koper.
 7. Geen klacht van de koper omtrent de kwaliteit of de hoeveelheid wordt in behandeling genomen door de verkoper, indien deze niet per brief of via mail gedaan wordt binnen de 48 uren na de levering. Bij gebreke van protest binnen die termijn is de koper gebonden door de koop-verkoop.
 8. De prijslijsten, tarieven, enz. kunnen voor de totstandkoming van de koop-verkoop op elk ogenblik zonder voorafgaandelijk bericht gewijzigd worden. Zij kunnen niet als offerte beschouwd worden.
 9. Door de bestelling over te maken verklaart de koper zich akkoord met de factuur- en algemene voorwaarden van de verkoper.  De koper doet tevens afstand van de eigen voorwaarden die tegenstrijdig zijn met de voorwaarden van de verkoper.
 10. Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst vallen onder het Belgische recht. In geval van een betwisting zijn enkel de rechtbanken te Gent bevoegd.